Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education | Member Zone  
Gallery
การประชุมวิชาการ “Pediatric GI สัญจร ประจำปี 2567” ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.00-15.00 น.
8th Pediatric GI day
Ped GI Happiness Party 7 November 2019 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ
งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ ศ. เกียรติคุณ พญ. วันดี วราวิทย์ และ เป็นโอกาสอันดีที่พี่น้องครอบครัวชาว Ped GI ได้พบปะสังสรรค์กัน บรรยากาศงานอบอุ่นและประทับใจเป็นอันมาก
งานประชุม Pediatric GI สัญจร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลลำปาง มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก
ขอแสดงความยินดีกับกุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับคนใหม่ ปีพศ. 2562 โดยในปีนี้มีผู้ได้รับอนุมัติบัตรกุมารแพทย์โรคทางเดินทางอาหารและตับจำนวนทั้งสิ้น 3 คน
GI สัญจร ณ โรงพยาบาลอุดรธานี วันที่ 18 มกราคม 2562 มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณาที่ได้รับตำแหน่ง President of APPSPGHAN (Asian Pan-Pacific Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เชิญ Prof. Dr. Anil Dhawan และ Dr. Anita Verma จาก Kings College Hospital, London มาให้ความรู้ special lecture
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ร่วมกับบริษัท nutricia ได้จัดการประชุม round table เรื่อง "Opportunities for Better Management of Constipation"
Interhospital conference ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 มีเคสที่น่าสนใจนำเสนอโดย รศ.พิเศษ ภิเษก ยิ้มแย้ม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก ขอกราบขอบพระคุณ รศ.นพ.เสกสิต โอสถากุล อาจารย์ดำรงตำแหน่งประธานชมรมโรคทางเดินอาหารครบวาระ 2557-2559
ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็กได้จัดการประชุมวิชาการ Pediatric GI สัญจร ครั้งที่ 5
Dr. Maria Dubinsky. Chief Pediatric GI and Hepatology Co -Director Susan and Leonard Feinstein IBD Center, Icahn School of Medicine Mount Sinai Hospital
การประชุมวิชาการ Pediatric GI สัญจรครั้งที่4 วันที่ 4 ธันวาคม 2557
งานประชุมวิชาการ เรื่อง Pediatric Summit on Digestive Discomfort
งานประชุม 13th APPSPGHAN and 40th JASPGHAN ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
งานประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที 76 วันที 24-25 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม Le Meridian Chiangmai
งานประชุม GI Motility Day 2013
งานประชุมวิชาการ GI Focus เรื่อง หัวข้อ Management in Feeding Difficulty in Infant
งานประชุมวิชาการ APDW 2012 Bangkok : Achieving Excellence in Gastroenterology and Hepatology
งานประชุมวิชาการ 4 th World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition ที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
การเสนอผลงานทางวิชาการโดยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับประเทศไทย
การประชุมวิชาการ “Pediatric GI สัญจร ครั้งที่ 3” โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็ก รุ่นปีการศึกษา 2553
การประชุมใหญ่กุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 73 วันที่ 26-28 เมษายน 2555
 
 
 
 
บทความใหม่
A 14-year-old girl with dysphagia

พญ.สายไหม ระเบียบโอษฐ์ 
พญ.นันท์ธรา จักรธรานนท 
ผศ.พิเศษ.พญ.ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิน

A 6-week-old male infant with abdominal distensionนพ.กอบพงศ์ พลับจาง
พญ.กันติชา ฉัตรเพิ่มพร
รศ.ดร.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

A 13-year-old boy with chronic anemiaนพ.คริษฐ์ เพ็งสะและ
พญ.วีวิกา บุญวงษ์
ผศ.พญ.ฉัตต์มณี เลิศอุดมผลวณิช 
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แนวทางเวชปฏิบัติโรคตับคั่งไขมัน 2566

โรคท้องร่วงเฉียบพลันในเด็ก

อ.นพ. สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

การดูแลและป้องกันโรคท้องผูกในเด็ก

ศ.เกียรติคุณ นพ. เสกสิต โอสภากุล
(จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย)
"

 
 
 
Member Zone
username
password
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงาน: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชากุมารศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP