Home Committee News & Events Gallery Q & A Contact Us
 
   
Publications | Education | Member Zone  
News & Events
 
 

แบบฟอร์มขอสนับสนุนรับทุน
"

click link: https://forms.gle/q97ENWkpRviG2vdK9

ดาวน์โหลดเอกสาร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ทุนสนับสนุนการประชุม The 1st APPSGHAN Endoscopy Masterclass and

the 2nd Hands-on course in Pediatric Therapeutic GI Endoscopy

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ

 

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้กุมารแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในด้านนี้ ได้มีโอกาสนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติไปเพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วย ทางสมาคมฯ จึงประกาศให้ทุนสนับสนุนการประชุม the 2nd Hands-on course in Pediatric Therapeutic GI Endoscopy ดังนี้

ประเภทของทุน

       ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนการประชุม The 1st APPSGHAN Endoscopy Masterclass and the 2nd Hands-on course in Pediatric Therapeutic GI Endoscopy

จำนวนทุน

       5 ทุน

ผู้มีสิทธิขอรับทุน

 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับชั้นปีที่ 2
 2. อาจารย์แพทย์สาขากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ
 3. กุมารแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี และเป็นสมาชิกสมาคมฯ

การขอรับทุนและการพิจารณาทุน

       เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการศึกษา และการดูแลผู้ป่วย และตรงตามลักษณะและวัตถุประสงค์ของการประชุมวิชาการ สมาคมฯ ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนตามลำดับความสำคัญดังนี้

 1. แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ชั้นปีที่ 2 จำนวนไม่เกิน 4 ทุน
 2. อาจารย์แพทย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี จำนวนไม่เกิน 3 ทุน โดยพิจารณาหลังจากพิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์ในข้อ 1 แล้ว และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน
 3. สมาชิกสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัตรบัตร สาขากุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ จำนวนไม่เกิน 1 ทุน โดยพิจารณาเป็นลำดับที่ 3 หลังจากพิจารณาผู้สมัครตามเกณฑ์ในข้อ 1 และ 2 เสร็จสิ้นแล้ว และรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ทุน
 4. ผู้สมัคร สมัครผ่าน link ของสมาคมฯ ที่ประกาศไปตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ โดย กรอกข้อมูลทั่วไปดังนี้
  1. ชื่อ-นามสกุล
  2. อายุ
  3. ตำแหน่ง (แพทย์ประจำบ้านต่อยอด, อาจารย์แพทย์,กุมารแพทย์สาขาโรคทางเดินอาหารและตับ)
  4. สถานที่ทำงาน
  5. E-mail และ เบอร์โทรศัพท์
 5. กำหนดการรับสมัคร ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565
 6. ประกาศผลการรับสมัคร ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565

 

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

                                 (รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง แพทย์หญิงนภอร ภาวิจิตร)
                                      นายกสมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ

[ย้อนกลับ]
1
 
 
 
 
 
บทความใหม่

A 11-year-old girl with ascites

พญ. ภาวิณี ชิรปัญญานนท์
อ. นพ. สิวโรจน์ ขนอม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล

แนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาเด็กท้องผูกไร้โรคทางกาย
พ.ศ.2565 (Clinical Practice Guideline for Functional Constipation) 

สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย

A 12-year-old girl with leg edema (Intestinal capillariasis)

รศ.พิเศษ ภิเษก ยิ้มแย้ม   
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

A 10-year-old Thai boy with progressive jaundice  (IgG4-related disease)

พญ.สุธา เอี่ยมกุลบุตร
รศ.พญ.พลิตถิยา สินธุเสก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไท

พิษจากเห็ด Amanita spp. ในผู้ป่วยเด็ก

นพ.ทรงพล เกษสุวรรณ
รศ.นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

ลูกน้อยท้องอืด แก้ไขอย่างไร ใช้ยาตัวไหนดี

พญ.นิภาพร หาญพิทักษ์พงศ์

การวินิจฉัย รักษา และป้องกันการกลืนแบตเตอรี่กระดุมในผู้ป่วยเด็ก

A 5-year-old boy with Recurrent Lower GI Bleeding (Hamartomatous Polyps)

นพ. พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Functional Gastrointestinal Disorders FGIDs in Children and Adolescent
 
Education and Resources
 
 
Member Zone
username
password
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับแห่งประเทศไทย
Thai Society of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
สำนักงาน: สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารภาควิชากุมารศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-201-1446 โทรสาร 02-201-1446
 
   
  MAP